Noorte ideed õiglase rohe- ja digipöörde tagamisele oma kodukohas 2023

Projekti pea eesmärgiks on laiendada ja tugevdada hariduse – ja noorsootöö valdkonna vahelist koostööd, mille raames arendame osalejate rohe-ja digipöörega seostatud individuaalseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning aitame luua mitmekesine suhtlusvõrgustikku ja sotsiaalset kapitali noorte ja kogukonna vahel kuid ka riigiasutuste suhtes.

Projekti sihtgrupp on Ida-Virumaa ja Harjumaa noored vanuses 13 - 26a erineva rahvuse ja majandusliku taustaga (sh erivajadustega noored) ja noorteühendused,/ valitsusvälised organisatsioonid ning noortega tegelevad spetsialiste kes samuti julgustavad noori aktiivselt osalema ühiskonnaelus.

Projekti tegevuste hulka kuuluvad: koolituste seeria, mis sisaldab 6 temaatilised koolitust (rohe-ja digipööre teemadel), mida teostatakse eri piirkondades Harjumaal ja Ida-Virumaa piirkondades Kaks noorte rohe-ja digipööre teemalise arvamusrännakud, mis toimuvad Tallinnas ja Narvas, et ühiselt arutada, kuidas võiks me tagada noortele digioskuste ja -pädevuste jätkuv kasvatamine  ja kuidas paremini noori kaasata rohepöörde teemade arutamisse. Projekti rohe-ja digipööre konverents 2023, mille raames saame pidama dialoogi tähtsate sidusgruppide ja võimu esindajatega kes pidavad peakõned ja mille raames toimuvad kaks temaatilised paneeldiskussioonid; noorte arutelud rohe-ja digipööre spetsifikast ja projekti tulemuste (noorte ettepanekuid strateegiliste dokumentide uuendamise kohta) ja järel tegevuste tutvustus. Kokku projekti jooksul otseselt osaleb 380 inimest Ida-Virumaa ja Harjumaa piirkondadest ja mujalt, mille peamine tulemus seisneb selles, et noored saavad uusi ja vajalike teadmisi ja oskusi HARNO sätestatud prioriteed teemadel, arvamusrännaku raames saadud võimalus kaasamõtlemist, arutlemist noorte jaoks tähtsatel teemadel ja nende poolt valmistatud ettepanekuid arengudokumentide ja tegevuskavade uuendamiseks ning uute algatuste loomine järel tegevuste teostamiseks.

Projekt hõlmab peamiselt eesti ja vene keelt kõnelevat õpilast, mis samuti toetab eestikeelse hariduse üleminekut ning lõimumisprotsessi ühiskonnas.

Projekti tegevused toimuvad segarühmade kaupa, et erineva emakeelega noored saaksid teha koostööd ja omavahel suhelda ja ühiselt õppida. Täiendavalt soovime seega panustada noorte sotsiaalsete oskuste arengusse ning vastastikuse mõistmise ja kultuuriteadlikkuse suurendamisesse, see täielikult vastav piirkonna vajadustele ning venekeelse noorte toetamisele. Projektiga on otseselt kaasame kuni 380 inimest, kaudsete osalejate arv on veelgi suurem.

Projekti tegevuste alla kuuluvad:
- Koolituste seeria (Sep, ja Okt. 2023 eri piirkondades) - eesmärgiks on anda üldised põhjalikud teadmised ja oskused projekti pea teemadest ning anda ülevaade noortele võimaliku kasulikutest tööristadest ja ressurssidest mis lihtsustavad kogukonna elu ning tagavad paremat tulemused. Tegevuses eesmärdiks on koolitada sihtrühma esindajaid võtmeteemadel. Koolitus koosneb  kohapealsest koolitusest (koolitus sisaldab täismahus koolituspäeva, koolituskava ja selle korraldamise viis kooskõlastatakse kaasatud projekti partnerite, ekspert asutuste ja koostööpartneriga.
Kolm koolitust rohepööre teemadel:  ÜRO Säästva arengu eesmärgid, ringmajandus, ressursitõhusus (elekter, vesi, maavarad jt) ning ostu tarbimisharjumuste muutmine), transport ja jätkusuutlik ettevõtlus toidu ja tekstiilitööstuses, kaasaegne juhtimine ja kodanikuaktiivsus ja palju muud.  Lisaks rohepööre temale tehakse digipädevuste koolitust: pilveteenused ning riigi e-teenused; virtuaal- ja liitreaalsus ning küberturvalisus; robottehnoloogia ning tehisintellekt ja plokiahela tehnoloogia teemadel. Koolituste kaudu aitame noortel murda soolisi ja muid olemasolevaid stereotüüpe mis puudutavad tööhõive ja õppimisvõimet jne ning parandab noorte, organisatsioonide ja huvitatud asutuste suutlikkust. (Osaleb kokku 30 inimest x 6 korda).
- Kaks noorte rohe- ja digipööre-teemalise arvamusrännakud, mis toimuvad (Nov. 2023) Narvas ja Tallinnas.  Arvamusrännakul on oodatud noored, noorsootöötajad, rohe- ja digipööre spetsialistid, haridusasutuste esindajaid, õpetajaid,  poliitikakujundajad ja teisi huvilisi, et ühiselt arutada, kuidas võiks me tagada noortele digioskuste ja -pädevuste jätkuv kasvatamine  ja kuidas paremini noori kaasata rohepöörde teemade arutamisse koos kohalike omavalitsustega ja koolivälise tegevuse korraldajatega, eelkõige noorteorganisatsioonide ja organiseeritud kodanikuühiskonnaga, et  tagada meie noortele hea konkurentsivõimeline haridus ja jätkusuutlik tulevik.  Arutelude ja lahendustele orienteeritud töötubade tulemusena välja kooruvad ideed ja ettepanekud, mis aitavad kaasa KOVi ja riiklikud arengustrateegia tegevuskavade ning “Noortevaldkonna arengukava 2021–2035” uuendamisele. Iga noorte arvamusrännakul püstitatakse mitmed küsimused, mis aitavad olla paremeni teadlikum selles osas, milline on igaühe keskkonna mõju ja kuidas seda vähendada või kuidas paremeni tagada noortes parema teadlikus digipädevuste valdkonnas ja oskaksid praktiliselt pakkuda uusi lahendusi. (Osaleb 50 inimest x 2 korda)
- Eesti noorte rohe-ja digipööre konverents (Dets. 2023) - on ametlik platvorm ideede konstruktiivseks vahetamiseks, aga ka kokkuvõtete ja üldavalduste tegemiseks. See lisab konverentsi teemale uue dimensiooni tunnustatud ekspertide vaatepunktide kaasamisega ning noortega arvamuste vahetamisele. Aitab kaasa ka projekti üldideede ja eesmärkide laiemale levikule ühiskonnas, kuna aitab saavutada suuremat meediatähelepanu. Konverents koosneb kolmest peatükkidest: peakõne ja kaks temaatilised paneeldiskussioonid; noorte arutelud rohe-ja digipööre spetsifikast ja projekti tulemuste (noorte ettepanekuid strateegiliste dokumentide uuendamise kohta) ja järel tegevuste tutvustus. (Osaleb kokku 100 inimest).

Projekti tulemused:

- Tõhustatud ja laiendatud noorsootööasutuste ja noorteühingute koostööd noorte- ja haridusvaldkonna asutustega ning suurendatud nende võimekust vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele.
-Projekti jooksul üle Harjumaa ja Ida-Virumaa otseselt osaleb 380 inimest.
- Koolitatud 180 inimest noorte jaoks tähtsatel teemadel: ÜRO Säästva arengu eesmärgid, ringmajandus, ressursitõhusus, transport ja jätkusuutlik ettevõtlus, toidu ja tekstiilitööstuses, kaasaegne juhtimine ja kodanikuaktiivsus.
- Noored on saanud teoreetilised ja praktilised oskused digipädevuste teemadel: pilveteenused ning riigi e-teenused; virtuaal- ja liitreaalsus ning küberturvalisus; robottehnoloogia ning tehisintellekt ja plokiahela tehnoloogia.
-Noorte poolt on pakutud ligi 100 ideed ja vormistatakse vähemalt kokku 10 konkreetset ettepanekut küberturvalisuse, tehisintellekti, robottehnoloogia, transpordi, jäätmete, vee ja energeetika teemadel.
- Värskendame venekeelse noortekogukonna arusaama eesti- ja venekeelsete kogukondade vahelise sotsiaalse sidususe olulisest aspektist ning suurendame toetust eestikeelse hariduse üleminekule
- Anname praktilisi kogemusi, et osaleda kohalikus ja võimalusel ka rahvusvahelises dialoogi võrgustikus koos otsustajate, mõjukate sidusrühmadega ja noorte huvides, et tagada rohe- ja digipööre teemadele noorte silmades saavutatavaks ja jätkusuutlikumaks.
- Osalejate ja huvitundjatele on pakutud õppe- ja digivahendeid ning kaasaegseid oskusi projektiga seotud teemadel/küsimustel, mis suurendavad tööalast konkurentsivõimet ja õppimisvõimet. - Projekti ürituste ja koolituste materjalid jäädvustatud veebilehel www.unsdg.ee , ning video ja pildid üritusest.

Projekt toimub Noort Heaks 2023 programmi raames mida toetab Haridus – ja Teadusministeerium.