SSCW - Jätkusuutlik organisatsioon

Projekti eesmärk
Projekti "SSCW - Jätkusuutlik organisatsioon" eesmärgiks on panna paika MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu uus arengustrateegia ja sellele vastav rakenduskava ning viia läbi ürituste seeria (arutelud, koolitused ja ümarlaud), mille eesmärgiks on tagada arengustrateegia ka tegelik elluviimine ning seeläbi MTÜ Sillamäe Lastekatse Ühingu võimekuse tõus ja jätkusuutlik areng.

Projekti tulemusena:
MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingul on olemas kaasaval meetodil ja kõrgel tasemel  koostatud arengustrateegia ja selle rakenduskava. MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu liikmed on kaasatud efektiivsemalt ja suuremal määral Ühingu tegevusse ja Ühingu arengusuundade kujundamisse. MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus on selgelt eesmärgistatud ja Ühingut juhitakse efektiivselt ja jätkusuutlikult. MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevus on paremini nähtav ühiskondlikult ja paranenud on organisatsiooni võime oma tegevuse efektiivsust hinnata. 

 

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

 

 

 

Vabaühenduste Fond on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein, programm. VÜF on suunatud mittetulundussektori tegutsemiskeskkonna ja ühenduste tegevusvõimekuse parandamiseks, et suurendada vabakonna rolli sotsiaalse õigluse, demokraatia ning jätkusuutliku arengu tagamisel. EMP ja Norra toetused loodi seoses Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) laienemisega 2004. aastal. 2010. aastal kirjutasid doonorriigid ja EL alla teise EMP ja Norra toetusperioodi lepingule, millega eraldati 1,79 miljardit eurot 15 liikmesriigi programmide rahastamiseks. Toetuste üldeesmärgiks on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopas ja tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja 15 abisaajariigi vahel.