Co-management - Ida-Virumaa 2016

Projekti "Co-management - Ida-Virumaa 2016“ eesmärgiks on edendada dialoogi noorte ja kohalike omavalitsusüksuste vahel, motiveerida noori huvi tundma ja osalema omavalitsuste tegevuses, mõjutada noori puudutavaid otsuseid ning tutvustada noortele nende võimalusi ja vastutusi seoses just jõustunud seadusega, millega langetatakse hääletamisõiguslikkuse iga kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses 18. eluaastalt 16. eluaastale vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 156 lõike 2 muudatusele.

Alleesmärgid

 • Edendada mitteformaalset kodanikuharidust kohalikul tasandil 
 • Teadvustada noortele kohalike omavalitsuste tööd ja noori puudutavaid ettevõtmisi.
 • Luua uusi dialoogivorme/algatusi noorteorganisatsioonide ja kohalike omavalitsuste esinadajate vahel. 
 • Narva linna, Jõhvi ja Toila vallavalitsuse, Kohtla-Järve linna ja Kiviõli linna näitel koostada co-management "kohalik tegevuskava/koostöö memorandum" noorte osaluse efektiivsema elluviimise nimel, kasutades Co-management metoodikat, käsiraamat "Co-management: Teel koostöö poole" ning uuendatud Ida-Virumaa Co-management strateegia 2017 – 2020“.

Projekti sihtgrupid on järgnevad:

 • Noored vanuses 13–26. 
 • Kohalikud noorteorganisatsioonid ja haridusasutused Narvas, Jõhvi ja Toila vallas, Kohtla-Järvel ja Kiviõlis.
 • Kohalike omavalitsusorganite esindajad, kes on tegevad noortepoliitika valdkonnas Narvas, Jõhvis (ja Toilas), Kohtla-Järvel ja Kiviõlis.

Projekti kaasatakse kokku 800 inimesest. Kasusaajad on ühiskonnaliikmed laiemalt. 

Projekti põhitegevused:

 • 8 Mitteformaalset kodanikuhariduse seminari (320 õpilast)
 • 3 Dialoogi sessiooni (300 inimest)
 • Kolmas traditsiooniline Ida-Virumaa Noortefoorum (150 inimest)
 • Essee,- ja Fotokonkurs ( 20 inimest)
 • Valmistatakse 4 co-managemendi koostööstrateegiad (Narva, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Kiviõli jaoks).
 • Traditsiooniline tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2016 (noorsootöötaja, aasta noortetegu, noorsootöötaja/noorte arengutoetaja) (10 inimest)

Tegevuskava

 • Mail - September 2016 Mitteformaalse kodanikuhariduse seminarid hariduse asutusest (Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Kiviõlis). 
 • August  - Noorte olukorra kaardistamine koostöös KOVidega ning pädeva asutustega/ekspertidega (noortekeskused, MTÜd ja Ida-Viru maavalitsus). 
 • September - Oktoober 2016 Essee-, Video- ja fotokonkurss
 • September 2016 Dialoogisessioon I Narvas
 • Oktoober/November 2016 Dialoogisessioon II-III Jõhi/Toila/Kohtla-Järve piirkonnast ja Kiviõlis.
 • Oktoober - III Ida-Virumaa Noortefoorumi ettevalmistamine.
 • November 2016 - III Ida-Virumaa Noortefoorum (Ühisnädala raames, Kodanikupäeval).
 • November 2016 - Traditsiooniline tunnustamiskonkurss "Noor sädemeke” 2016 (noorsootöötaja, aasta noortetegu, noorsootöötaja/noorte arengutoetaja).

Tulemused:

On suurenenud noorte teadlikkus kohaliku omavalitsuse tegevusest ja co-managemendi kontseptsioonist ja praktikast ning nende võimalustest osaleda omavalituses tegevuses. Paranenud on omavalitsusüksuste, noorte ja noorteorganisatsioonide omavaheline kommunikatsioon ja koostöö ning on loodud koostööstrateegia/tegevuskava praktilise ja efektiivse koostöövõrgustiku loomiseks.

Co-management on Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud noorte otsustusprotsessi kaasamise süsteem. Nende nägemuse järgi on moodustatud neli erinevat struktuuriüksust, mille raames noorteorganisatsioonide esindajad osalevad kommiteedes koos Euroopa Nõukogu ja valitsusinstitutsioonide esindajatega, et välja töötada noorte sektori proriteedid ja esitada ettepanekuid noori puudutavate programmide ja nende rahastuse kohta. Need ettepanekud viiakse ka ellu. Euroopa Nõukogu Noortevaldkonna uuendatud koostööraamistik katab 9-aastast ajavahemikku (2010–2018), mis on jaotatud omakorda kolmeaastasteks töötsükliteks.

Resolutsiooniga lepiti kokku kaks ELi koostöö üldist eesmärki: 1) luua kõikide noorte jaoks hariduses ja tööturul rohkem ja võrdseid võimalusi ning 2) edendada kõikide noorte kodanikuaktiivsust, sotsiaalset kaasatust ja solidaarsust. Koostööraamistikus on ette nähtud, et toodud eesmärke ei vii ellu vaid ministeeriumid, Euroopa Komisjon ja teised ametiasutused, vaid ka noorteühendused ning teised noortevaldkonnas tegutsevad vabaühendused. 

Projektis osalemiseks registreeri ennast läbi SSCW online registreerimissüsteemi: (otsene link http://www.sscw.ee/?id=13191), või saates enda kontaktid ja ürituse info kus soovite osaleda, projekti meeskonnale emaili teel: info@sscw.ee 

Lisainfo: Vassili Golikov, projektijuht vassili@sscw.ee

Projekti toetsid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Haridus- ja Teadusministeerium.