Säästlikkus kui elustiil!

Projekt võtab aluseks jätkusuutliku arengu põhimõtted kui keskendub üksikisikule, lähtudes põhimõttest, et iga üksikisik saab muuta planeedi elukäiku. 

Noorena loodud jätkusuutliku (säästliku) elustiili harjumus aitab tagada selle jätkumist ka edaspidises elus.

Projekti peaeesmärgiks on luua olemasoleva inglise programmi põhjal Eesti oludele vastav säästlikku elustiili propageeriv programm alaeesmärkidega:   

1) Muuta tarbimisharjumusi nii koolis kui kodus. 

2) Edendada võetude kohustuste kirjalikku ülestähendamise läbi nn lifestyle contract'i 

3) Näidata noortele, et nad saavad ise ellu viia muutusi oma elustiili ja valikute kaudu.  

Projekti tegevused koosnevad järgmistest osadest:
1. Töötoad üldhariduskoolides - tegemist on 13-16 aastastele otseselt individuaalsete käitumisharjumuste käsitlemisele suunatud töötubadega, mille jooksul jagatakse üldinformatsiooni säästliku elustiili olemusest ja praktiseerimisest ja viiakse läbi käitumise mõjutamisele suunatud interaktiivseid harjutusi. Olulise osana järgneb töötoa läbiviimisele n-ö lifestyle contract, mis koostöös kooli õpetajaga kogutakse hiljem kokku, ning selle kaudu saab hinnata töötoa tegelikku mõju noortele. Tegemist on kirjaliku nn elustiili lepinguga, mille eesmärgiks on, et õpilased võtaksid endale kohustuse oma käitumist muuta ja seeläbi saaksid ka säästlikust elustiilist konkreetset kogemust. Leping koosneb kahest osast. Esmases järjekorras vastavad osalejad küsimustele sellest vaatenurgast, et mida ja kui palju nad hetkel säästliku elustiili elamiseks ära teevad. Seejärel iga õpilane võtab endale konkreetsed kohustused valdkondades, kus ta saaks midagi paremini teha ja teeb kahe nädala jooksul ülestähendusi.     

2. Programmijuhendi koostamine eesti ja vene keeles. Alusmaterjaliks on Peace Child Internationali inglise keelne materjal. Eesti oludele vastava kohandatud versiooni loomiseks pannakse kokku töögrupp ja viiakse läbi töökohtumised, mille eesmärgiks on erinevate jätkusuutlikkuse ekspertide, õpetajate, keskkonnakaitse alaste MTÜde ja noorte kaasamine programmijuhendi valmimisse. Eesti ja vene keelse programmijuhendi koostamisprotsessi juhitakse Peace Child Internationali Eesti esinduse Peace Child Eesti poolt.

Projekt on kavandatud kui pilootprojekt, ehk projekti edukal õnnestumisel näeme võimalust laiendada programmi teistesse maakondadesse ning järk-järgult üle-Eestiliseks. Jätkusuutlikkuse tagamiseks on projekti oluline osa juba mainitud programmijuhendi koostamine eesti ja vene keeles Peace Child Internationali poolt avaldatud inglise keelse materjali põhjal. Tegemist ei oleks üks-ühese tõlkega vaid kohandatud versiooniga. Programmijuhendile on ka planeeritud võimalikult põhjalik levituskava, et tagada selle toimimist abivahendina programmi jätkamisel.

 

 

Projekti rahastab

Keskonnainvesteeringute Keskus 
Keskkonnateadlikkuse programmi raames.

Projekti toetavad: Tallink Grupp 

MTÜ Peace Child Eesti