Hoolin, kaasan ja mõistan...

Projekti "Hoolin, kaasan ja mõistan" raames viiakse läbi kahepäevane suvekool Tallinnas, Tallink Spa Hotellis 6.09.2019 - 8.09.2019 ning ühepäevane seminar Narvas 13.09.2019, mille peamiseks eesmärgiks kaasata erivajandustega ja vähemkindlustatud noori ühiskonna lõimumiseks, suurendada teadlikust, õpetada juurde sotsiaalsed oskused ja motivatsiooni muuta oma elu ja kaasarääkida noori puudutavates küsimustes.

Sihtgrupp:

Koolitus tegevus on suunatud üle Eesti pärit noortele vanuses 17 - 26. eluaastat ning spetsialistidele. Suvekooli ja seminari jooksul viiakse läbi mitteformaalsetel meetoditel põhinev, sisult teoreetiline ning ka praktiline, kuid oma olemuselt ka kaasav ja interaktiivsusele ning igakülgsele kaasamõtlemisele suunatud programm. Kokku osaleb üritustes vähemalt 100 inimest.

Metodoloogia ja Programm

Suvekool annab osalejatele võimaluse kogeda ja arutleda tegevuste ja kontseptsioonide üle, mis antud programmis kesksed läbi erinevate õppemeetodite. Suurt rõhku pannakse ka teineteiselt õppimisele ja toetamisele, kus osalejad saavad omavahel võrrelda osaluskogemusi ja jagada head praktikat.

Programmi täiedavad eesmärgid:

 • 2-päevasel suvekoolil ja ühepäevasel seminaril käsitleda põhjalikult erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamise ja töötamise informatsiooni ning teadmisi eelarvamuste ja stereotüüpide lahtimõtestamisest ja sotsiaalsed oskused. Eriti vaadatakse noorte kaasamise muudelid ning takistused mis veel eksisteerivad võrdse osalemisele ja kaasamisele hariduses ja noorsootöö ja lõimumise valdkonnas.
 • Noortega tegelejate ülese kaasava võrgustiku loomine, et tagada maksimaalne mõju ja koostöö tulevikus.
 • Programmi jooksul läbi võrdlevate meetodite näha erinevusi ja sarnasusi erinevate osalusmeetodite vahel.
 • Anda noortele endile võimalus läbi aktiivse kaasatuse protsessis ja aruteludes, võimalus avaldada arvamust turvalises keskkonnas ning ka erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte kaasamise ja lõimumise tähtsusest noorsootöös
 • Arendada mitmedimensionaalset käsitlust kontseptsioonidest nagu osalus ja aktiivseks kodanikuks olemine, leida veel olemas olevad erivajadustega noorte takistused ja arutleda nende kõige efektiivsema kasutuse üle.
 • Diskussioonide, grupitöö, töötubade ja juhtumianalüüside kaudu luua praktilised oskused osalejate seas.
 • Suurendada noorte sotsiaalsed oskused ja teadmised kaasamisest ja võrdsest osalemis võimalustest, tugevdada noorte kommunikatsiooni oskusted ning suurendada teadlikust erivajadustega noorte kaasamisest  noorteorganisatsioonide esindajateke, ning ka nende pädevus ja organisatoorse võimekusest.
 • Arendada välja tuleviku koostööstrateegia, arvestades erivajadustega ja vähemkindlustatud noorte vajadusi. 

Programm sisaldab:

 • Sissejuhatust erinevatesse mitteformaalse hariduse vormidesse ja grupimetoodikatesse, mis on kasulikud noortega töötamisel eriti erivajadustega noorte kaasamise ja osalemise nippid ning vajalikud oskused;
 • Oskuste, kogemuste ja väärtuste analüüsi, mis on vajalikud erivajadustega noorte parema sotsialiseerimisele ning võrdse osalusele tagamisele (sotsiaalsed oskused haridus, kultuuri, noorteasutuste töötajatele ja organisatsioonidele).
 • Võimalusi jagada kogemusi ja väljakutseid erivajadustega noortega tegelevate organisatsioonidel ning isiklikukogemuse jagamisel;
 • Praktilised töötoad oskuste, väärtuste ja hoiakute arendamiseks;
 • Kaasamise praktiline väärtus.

Suvekooli ja seminari koollituse teemad: Noorte seisund ühiskonnas; Noored haridussüsteemis; Noorte tervis; Noored tööturul; Kuidas motiveerida ja kaasata erivajadustega noori oma meeskonda / noorsootöösse; Erivajadustega noorte kaasamisega seisnevad tähelepanekud ja tähtsad reeglid;  Noorte kaasamine lõimumise protsessidesse ja noorsootöösse erinevate organisatsioonide toel; Erivajadustega noorte osalemine huvikaitse edendamisel; Seaduseandlus ja kaasamise ja osalemisee hea tava; Noorte osalus huvihariduses, kodanikuühiskonna algatustes ning linnas toimuvates üritustes – liigipääs noortele kõikidele linna ja riigi poolt pakkutavatele tugiteenustele.

Osalejad arendavad järgmised oskused:

 • Kommunikatsiooni oskused
 • Meeskonna oskused
 • Organisatsoorsed oskused
 •  Juhtimis oskused
 • Planeerimis oskused
 • Loovad ja Läbirääkimiste oskused

SUVEKOOLI AJAKAVA (ESIALGNE)

06.09.2019, Tallink City Hotell, konverentsikeskus kell 10.00

 • Saabumine ja registreerimine
 • Suvekooli reeglid, kava tutvustus ja tervitus sõnad + Ice Breaking  (Suvekooli moderaatorid: Roger Tibar, ENList ja Vassili Golikov, SSCWst)

 • KOOLITUS I OSA 11.00 - 13.30 (koos kohvipausiga) - Töötoad
 1. Noorte motiveerimine, osalemine ja kaasamine ning võimalused ühiskonnas - ENLi esindaja, PCE esindaja.
 2. Noored haridussüsteemis (kaasavharidus)  - Rajaleidja esindaja, Irina Golikova, Julia Solberova. 
 3. Noorte tervis ja elustiil - EPIKOJA esindaja, Vaimsetervise keskuse esindaja
 4. Noored tööturul ja ettevõtlikus - Töötukassa esindaja, Anton Pratkunas
 • LÕUNA 13.30 - 14.30
 • KOOLITUS II OSA 14.30 - 18.00 - Praktiline töö
  Ühiseprojekti valmistamine (Kõik koos ühise eesmärki nimel!)
  Loovtöötuba: Muusika ja tants ühendavad meid! (Siim Aimla, Georg Otsa muusikakool, Natalja Varkki, MTÜ Bollero).
 • ÕHTUSÖÖK 18.30 - 19.30
 • ÕHTUNEPROGRAMM

07.09.2019, Tallink City Hotell, konverentsikeskus kell 10.00

 • KOOLITUS III OSA 10.00 - 12.30 (koos kohvipausiga)
 • LÕUNA 12.30 - 13.30
 • PRAKTILINE OSA 14.00 - 17.00 (Külastame partnerite asutused nende hulgas: Toidupank, Tallinna Kesklinna noortekeskus, Tallinna puuetega inimeste koja ning Tallinna Sotsiaaltöö Keskus jm).
 • KOOLITUS IV OSA 17.00.-18.30
 • Praktilise töö hindamine ja tagasiside 18.30 - 19.00
 • ÕHTUSÖÖK 19.00 -20.00

24.08.2019, Tallink Spa Hotell, konverentsikeskus kell 10.00

 • ·       Suvekooli koostöö plaanide ja jätkutegevuste arutelu – 10.00 -11.00
 • ·       Suvekooli kokkuvõtted ja tunnustamine – 11.00-12.00
 • ·       Suvekooli pidulik lõpetamine ja piduliklaud – 12.00 -13.00  
   

SEMINARI AJAKAVA: Narvas, kell 10.00

 • Saabumine ja registreerimine + Ice Breaking
 • KOOLITUS I OSA 10.00 - 13.30 (koos kohvipausiga)
 • LÕUNA 13.30 - 14.30
 • KOOLITUS II OSA 14.30 - 18.00
 • SEMINARI KOKKUVÕTTED 18.00-18.30  

Tulemused: Projekti tulemused kindlasti mõjutab positiivset osalenud noortele ja lõimumis eesmärkide täitmisele. Mõned indikaatorid on ka osalejate arv, osavõtjad on erinevatest piirkondade, kaasatakse erinevad sihtgruppid jt. Positiivne mõju kinnitab ka osalejate tagasiside ning võimekus ja motivatsiooni õpida ja olla aktiivselt edasi,  kasutada eesti keel iga päevaliselt tulevikuso (see näiteks puudutab vene keelsed osalejad). Osalejad aktiivselt kasutavad oma elus saadud oskusi ja teadmisi, ja uute algatuste ja koostöö projektides. Noorte kaasamise ja võimestamise inspireerimisel nad on saanud  kasulikku informatsiooni, teadmisi ja eneseteostamist teavet. Osavõtjad arendavad ka oma sotsiaalsed ja kommunikatsiooni oskused ja nad on julged oma mõtted, ideed ja arvamusi esitleda s.h. ka eesti keeles, osalejad on saanud aru erinevates hoijakutest. kuidas teha ühiskoostöö, väärtustada mitmekesisus ja tundma eesti keele oskuse tähtsust ja väärtust.  

Projekt “Hoolin, kaasan ja mõistan” toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames.