Projekt: Kodanikuühiskond Eestis

Projekti eesmärk:
Projekti raames viiakse läbi koolituste seeria alapealkirjaga "Kodanikuühiskond Eestis", mille eesmärgiks on anda osalejatele ülevaade kodanikuühiskonnast ja kodanikuühiskonna arengust Eestis kombineerides teoreetilisi ja praktilisi lähenemisi ning demonstreerida kodanikuühiskonna praktilist väärtust ja teha põhjalikum ülevaade kodanikuühiskonna toimimise olulisest osast, milleks on projektikirjutamine ja – juhtimine. Ning seeläbi integreerida venekeelsed üldhariduskoolide noored tugevamalt Eesti kodanikuühiskonda.
 
Alaeesmärgid:
1. Anda ülevaade kodanikuühiskonna arengust Eesti riigi iseseisvusperioodi jooksul ja selle arendamiseks ette võetud meetmetest nagu Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon ning arutleda võimalikke tulevikustrateegiaid. 
2. Luua ülevaade kodanikuühiskonna rollist Eesti riigi arengus ja olulisusest Eesti riigile nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. 
 
Sihtgrupp:
Projekti sihtgrupiks on Ida–Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiklasside õpilased vanuses 16-19 aastat. Partnerkoolide kaudu on valitud Sillamäe ja Narva haridusasutused. Projekti kaasatakse kokku 60 inimesest.  Kasusaajad on ühiskonnaliikmed laiemalt. 
 
Tegevused:
Koolituste seeria koosneb 10st tunnist. Koolituste seeriat viivad läbi koolitajad kellel on pikaajaline praktiline kogemus kodanikuühiskonnas aktiivselt tegutsemisest ja vajalikud teoreetilised teadmised. Koolituste seeria koosneb järgnevatest alateemadest:
1. Sissejuhatus. Kodanikuühiskonna mõiste. 
2. Kodanikuühiskonna ajalooline areng Eestis. Kodanikuühiskond postsotsialistlikus muutuses
3. Vabaühendused ja nende roll 
4. Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon. Kodanikuühiskonna ja avaliku sektori vaheline koostöö
5. Seminar I: Projektikirjutamine ja juhendamine. Teooria
6. Seminar II: Projektikirjutamine ja juhendamine. Praktika
7. Vabatahtlik tegevus ja selle arendamine
8. Euroopa mõju Eesti kodanikuühiskonnale: Euroopa kodakondsus, võrgustikutöö ja Euroopa rahastus. 
9. Seminar III: Kodanikuühiskonna saavutused Eestis: Praktilised näited
10. Kokkuvõtted. Kodanikuühiskonna tulevik
 
Koolitusseera toimub eesti keeles võimaldades vajadusel ka tõlget vene keelde. Seda seetõttu, et pakkuda noortele võimalust praktiseerida eesti keelt ja tunda ennast kindlamalt kodanikuühiskonna temaatikas ka eesti keeles, aga samaaegselt tagada, et nad saavad toimuvast 100% aru. 
 
Tulemused:
- Osaleja omab teadmisi kodanikuühiskonna mõiste olemusest ja selle kasutamisest, kodanikuühiskonna ajaloolisest arengust Eestis, kodanikuühiskonna positsioonist ühiskonnas tervikuna ja kodanikuühiskonna seostest teiste ühiskonnasektoritega. 
- Osaleja omab teadmisi Eesti kodanikuühiskonna arenguga tihedalt seotud teemadest nagu vabaühenduste olemus ja areng, vabatahtlik tegevus ning Euroopa Liidu roll 
- Osaleja oma ülevaadet avaliku võimu ja kodanikuühiskonna omavahelist partnerlusest Eestis ja oskab hinnata selle mõjutegureid. 
- Osaleja omab rakendatavaid teadmisi projektikirjutamisest ja – juhtimisest, on võimeline eristama üksteisest projektitaotluse erinevaid osi ja nende olulisust  ning seeläbi võimeline looma sidusa projekti. Ning oskab kasutada kodanikuühiskonna mõistet nii indiviidi kui riigi tasandil. 
- Osaleja orienteerub kodanikuühiskonna temaatikas ja on võimeline seostama kodanikuühiskonda teiste ühiskonnasektoritega.
- Osaleja mõistab kodanikuühiskonna praktilist väärtust ning kodanikuühiskonna rolli Eestis ja rahvusvahelisel tasandil. 

Projekti toetsid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Haridus- ja Teadusministeerium.