II Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum "Ida-Virumaa kompetentsed sotsiaalteenuste osutajad"

Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös Sotsiaalse Ettevõtluse Võrgustiku (SEV) ja Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Võrgustikuga korraldab Ühisnädala raames 25-26.11.2016 Foorumi "Ida-Virumaa kompetentsed sotsiaalteenuste osutajad" esialgse plaani järgi Tartu Ülikooli Narva Kolledžis. Foorumi korraldamisse ja ellu viimisesse on maksimaalsel määral kaasatud kohalikud omavalitsused, Ida-Viru Kodanikuühiskonna Võrgustiku liikmed, Ida-Virumaa Noorteühendused ja Ida-Virumaa Rajaleidja keskus, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa ja Sotsiaalministeerium.

Foorum on suunatud Ida-Virumaa sotsiaalteenuste osutajatele, noorettevõtjale (kes soovib alustada sotsiaalse ettevõtlusega) ja mittetulundusühingutele ja kohaliku omavalitsustele, kes on kuulnud sotsiaalsest ettevõtlusest ja kes leiavad, et see teema pakub neile huvi või juba tegutsevad proffsioonaalselt sotsiaalteenuste osutamisega, kuid ei tea millega täpsemalt tegu on või kuidas sotsiaalse ettevõtlusega/sotsiaalteenust algust teha. Foorumi kaudu pakutakse neile informatsiooni sotsiaalse ettevõtluse (sotsiaalteenuste) olemusest ja sellega tegelemise eripäradest ning antakse ka konkreetsemaid juhiseid ja näpunäiteid kuidas just nende organisatsioon saaks sotsiaalse ettevõtlusega tegeleda ja algatada koostööd KOViga või riigi asutusega.

Ida-Virumaa tasandil on teadlikkus sotsiaalsest ettevõtlusest üldiselt väike ja sotsiaalteenuste osutamise kompetentsust veel madal ja vähe on eeskuju ning praktilisi juhiseid kuidas Ida-Virumaal edukalt sotsiaalse ettevõtlusega tegeleda (eriti vene keeles). Foorumi kaudu soovime pakkuda kohalikele ettevõtlikele ettevõtjatele ja organisatsioonidele tuge, ja kompetentsuse tõstmist ja julgustust oma ideid ellu viia kvaliteetsel tasemel. Foorumilt on planeeritud osa võtma maksimaalselt 50 osalejad (+ 10 liikmeline meeskond k.a. esinejad). Esinema on kutsutud ka üks-kaks juba sotsiaalteenuste osutavate ja sotsiaalse ettevõtlusega tegelevat edukat Ettevõtted /MTÜd kellel näpunäidetest oleks võimalik õppida ja tõsta organisatsiooni/ettevõtte kompetentsust ja teenuse kvaliteedi.

FOORUMI TÖÖSTRUKTUUR

Sotsiaalse ettevõtluse foorum koosneb kahest peamisest osast. Esimene neist on sissejuhatavad ettekanded (koos aruteluga kõikide osalejatega üheskoos - küsimused publikust jm) ja päeva teine pool kuulub töögruppide/töötoade läbi viimise (kompetentstuse tõstmise praktilised töögrupide arutelud ja oskuste töötoad) osale. Stuktuur veel saak muuta, vastavalt kui koostööpartnerid ja riiklikud asutused koos nõustavad formaati muutmist.

Temaatilised arutelud:

 I Temaatiline arutelu "Mis on Ida-Virumaa seis sotsiaalse ettevõtlusega" ning "Kuidas KOV ja riik teevad koostööd sotsiaalteenuste osutajatega ning olemas olevad väljakutsed?

Foorumi esimesse osa on planeeritud Sotsiaalse Ettevõtluse Võrgustiku esindaja poolt juhitud temaatiline arutelu (koos külalisesinejatega erinevate riikliku ja kolmanda sektori asutustest/ organisatsioonidest ja mujalt) sotsiaalsest ettevõtlusest üldisemal tasandil, et panna osalejad koos arutama sotsiaalse ettevõtluse olemuse ja vajalikkuse üle ja arutada sotsiaalse ettevõtlusega (teenuste) tegelemise võimalikke eripärasid Ida-Virumaa tasandil.

Esimese osa peamised teemad on:

 • Mis on sotsiaalne ettevõtlus ja milline ta välja näeb?
 • Milline on sotsiaalse ettevõtluse seis Eesti riigi tasandil (k.a. tehtud uuringud ja nende tulemused, s.h. sotsiaalteenuste valdkonnas)?
 • Stostiaalteenuse pakud kui tugev, usaldusväärne  ja kompetentne koostöö partner kohaliku  omavalitsusele ja riigile?
 • Ida-Virumaa eripära - sotsiaalteenuste ja sotsiaalse ettevõtluse võimalused ja väljakutsed?
 • Sotsiaalteenuste osutamise eripärad riigile ja kohaliku omavalitsusele.

Kokkuvõtlikult öeldes on tegemist ülevaatliku sissejuhatusega sotsiaalse ettevõtluse temaatikasse riiklikul tasandil tuues näiteid eripärasid maakondlikult (kui neid on välja tuua), aga peamiselt ülevaade sotsiaalse ettevõtluse kontseptsioonist endast ja olukorrast riigis. Arutelu fookuses (nagu ka foorumi enda oma) on organisatsioonid (noorteühendused) või inimesed kes soovivad alustada sotsiaalse ettevõtlusega, aga veel ei tegele (või teevad seda väga vähesel määral).

 II Praktilised töötoad teemal "Kuidas alustada..."

Foorumi teise osa jooksul jagatakse inimesed gruppidesse. Iga töögrupil on eksperdist/praktiline juht. Kõik töögrupid ja töötoad töötavad ühisel teemal kuid vastavalt registreerimisel esitatud infole jagatakse sarnased organisatsioonid/inimesed (või samas valdkonnas töötavad organisatsioonid) ühte gruppi, sest neil on sarnased väljakutsed. Registreerimisel küsitakse ka osaleda soovijatelt, mis teema või aspekt neid sotsiaalse ettevõtluse/sotsiaalteenuste puhul kõige rohkem huvitab. Neid vastuseid võtab grupi juht arvesse töögrupi sisu lõplikul koostamisel. Töögruppide eesmärgiks on, et osalev organisatsioon/ettevõtte saaks praktilisis näpunäiteid ja juhiseid kuidas nad oma tuleviku/olemas oleva ettevõtes/organisatsioonis saaks sotsiaalteenuste kompetensust tõsta /sotsiaalset ettevõtlust kasutada. Grupi tegevuse metoodikad on muu hulgas ka juhtumianalüüsid (juba sotsiaalse ettevõtlusega tegelevad OÜ/MTÜd) erinevate situatsioonide /läbimõtlemiseks/mängimiseks ja grupiarutelu või muud vestlusmetoodikad.

Töögruppide eeldatav struktuur:

 • Sotsiaalse ettevõtluse algatamine ABC: Mõtetest tegudeni (Konkreetsed sammud mida organisatsioon peaks teha, et alustada - registreerimisest teenuse arendamiseni)
 • Sotsiaalteenuste parimad praktikad (juhtumianalüüsid): Jagame enda kogemusi ja arutame teiste omi.
 • Kvaliteeditagamine sotsiaalteenuste osutamisel: tähtsad näpunaited vabaühendustele
 • Ületades sotsiaalteenuste arendamise takistused.
 • Koostöö Sotsiaalkindlustusametiga, Töötukassaga, SEViga, KOViga ja kohaliku partneritega: võlad ja valud (koostöö valu punktid ja edu sammud)
 • Turundamise tähtsus (kommunikatsiooni oskused) sotsiaalteenuste arendamisel.

 Tegevused:

 1. September- Oktoober 2016 - Foorumi sisuline ettevalmistamine ja teavitus kampaania
 2. 25-26.11.2016 Narva Kolledzis  - Ida-Virumaa Sotsiaalse Ettevõtluse Foorum 2016 (Ühisnädala raames)
 3. Detsember 2016 - Sisu ja finants aruannete ettevalmistamine
 4. Detsember 2016- Jaanuar 2017 -  Foorumi tulemuste levitamine. 

Foorumil osalemiseks registreeri ennast läbi SSCW online registreerimissüsteemi: (otsene link http://www.sscw.ee/?id=13191), või saates enda kontaktid ja ürituse info kus soovite osaleda, projekti meeskonnale emaili teel: info@sscw.ee või telefoni teel: 55602993. 

Lisainfo: Vassili Golikov, projektijuht vassili@sscw.ee, tel 55602993

Projekti toetsid Hasartmängumaksu Nõukogu ja Sotsiaalministeerium.