Projekti põhimõtted

Projekti iseloomustavad kaks peamis märksõna:

1 .Areng - Sillamäe Lastekaitse Ühingu viimane arengukava valmis 2009 aastal aastateks 2010 - 2013. Antud dokument on leitav järgneval lingil. Tegemist oli organisatsiooni siseselt loodud dokumendiga, mis vastas tolle hetke vajadustele. Nagu ka ülalpool mainitud Ühingu haardeulatus ning ülesanded mida ühing täidab nõuavad ühingult üha rohkem, uus arengukava on vaja koostada, aga antud olukorras on tekkinud suur vajadus kaasava kuid professionaalse arengustrateegia ja selle rakenduskava järele, et tagada eesmärgistatud pidev areng ning vältida  projektitöö tegemist, mis ei vii Ühingut jätksuutlikult edasi. Seega kuigi arengustrateegia koostamine on planeeritud kaasavalt, soovime juurde tuua professionaalse konsultatsiooni, et võimaldada lisaks ka organisatsioonivälist  hinnangut ja ekspertiisi. Selle sekkumisplaani osa toetava väljundina on projekti raames plaanitud intraneti sisseseadmine
 
2. Kaasamine – Teine peamine sekkumisplaani osa on kaasamine. Organisatsiooni arengut ilma oma liikmete aktiivse kaasamiseta on vga keeruline korraldada. Hetkel on Sillamäe Lastekaitse Ühingul on amtlikult rohkem kui 120 liiget. Kahjuks aga kuna Ühingu tegevus on olnud ainult projektipõhine, siis ei ole olnud võimalik leida vahendeid puhtalt liikmetele suunatud tegevuseks ja/või liikmete järjepidevaks kaasamiseks, mis on teinud liikmete osalemise Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevuses pigem juhuslikuks ning võib-öelda, et Ühingu vaieldamatult kõige nõrgem külg on liikmete aktiivne kaasamine. Selle projekti raames soovime panna aluse Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevprogrammi jätkusuutlikule arengule ja seetõttu on just see moment õige aeg aktiivselt liikmeid kaasata – võimaldada neil Ühingu arengus kaasa rääkida ning pakkuda motiveerivaid koolitusvõimalusi ja teisi tegevusi, et tagada ka nende huvi ka edaspidi osaleda Ühingu tegevustes ja arendamisel.