Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas 8 rahvusvahelist eksperti (USAst, Tuneesiast, Moldovast, Hollandist, Hispaaniast ja Kreekast) osalemist rahvusvahelistel konverentsidel ja kõrval üritustel 1-8.05.2022 Narva ja Tallinnas

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetas 8 rahvusvahelist eksperti (USAst, Tuneesiast, Moldovast, Hollandist, Hispaaniast ja Kreekast) osalemist rahvusvahelistel konverentsidel ja kõrval üritustel.

Tänu KÜSKi toetuse õnnestus ekspertidel jagada oma arvamusi, kogemusi ja teadmisi konverentsi osalejatega nig pidada ühist koostöö koosolekud, mille raames valmistati kaks arengukoostöö projektitaotlust mida esitati EL toetusprogrammide raames 2022 - 2023 a.

Sillamäe Lastekaitse Ühing koos teiste koostööpartneritega korraldati rahvusvaheline konverents, mis toimus 1-4.05.2022 Narvas ja Narva-Jõessus, Eesti kui sümboolse kohana mis ühendas Green Habito võrgustiku sellel raskel ajal, et toetada Ukraina kogukonna ning välja töötada võrgustiku ühine pöördumine Vene kodanikuühiskonna poole panustada Vene-Ukraina sõda lõpetamisele.

„Green Habito“ Võrgustiku aastakonverents “Kodanikuühiskonna ideed Euroopa jätkusuutlikuks ja turvaliseks tulevikuks” oli 3 täispäevane konverents ja aastakoosolek, mis koondas ainulaadse Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide võrgustiku. Konverentsil arutati kodanikuühiskonna rolli ülemaailmse jätkusuutlikkuse saavutamisel, lisaks sellele kuidas kodanikuühiskond saaks edendada kohalikul tasemel arengueesmärgid ning tõsta osalejate teadlikkust 4 võtmeküsimustest: rahu edendamine ja head tavad,  uuenduslikud meetodid ja olemasolevad lahendused, solidaarsus Euroopa kodanikuühiskonna ning demokraatia.

Konverents sisaldas intensiivset programmi peakõnedest, diskussioonidest ja töögruppidest (kus kõik huvigrupid arutasid peamised teemad ja valmistasid ette oma ettepanekuid otsuste tegijatele ja fondidele) ja aruteludest.

Konverents rõhutas, et kodanikuühiskonnal on tähtis roll ÜRO arengueesmärkide saavutamisel kohalikul tasemel ning vabakonna esindajate on vaja arendada omavahelist koostööd rohelise, sotsiaalselt kestliku ja turvalisuse maailma saavutamisel. Konverentsi tulemusena valmistati ühine pöördumine Euroopa ja Venemaa kodanikuühenduste poole lõpetada Venemaa-Ukraina sõda ja pidada läbirääkimised. Välis eksperdid on tutvunud Eesti kodanikuühiskonna vabaühenduste tööga (Ida-Virumaa piirkonnast) ning jagati vestluse ja arutelu kaudu oma kogemust ja visiooni kuidas paremini seista oma huvide eest.

Teise märkamis väärse üritusena oli Euroopa Aktiivse Kodanike Nädala raames toimuv konverents „ “Kaasav ja jätkusuutlik Euroopa: samm edasi või tagasi” ning kõrval üritused (töötoad, arutelud, õppevisiite kultuurporgramm), mis toimusid programmi “Towards inclusive and Sustainable Europe” raames. Lisainfo: www.inclusiveurope.eu

Festival oli 5-päevane sündmusterohke programm, mis pakkus sisukaid arutelusid mille kõige keskmes oli integratsioon ja kaasamine. Lisaks sellele toimusid intensiivseid diskussioone, rahvusvaheliste partnerite ja Eesti võõrustajate poolt läbiviidavaid koolitusi ja  põnevaid töötubasid, töörühmi (Euroopa Liidu integratsiooni- ja rändepoliitika saavutustest ja EL ja haavatavate rühmade aktiivsesse sotsiaalsesse ellu kaasamise olulisusest), õppereise ja kultuurietendusi (kohalikud ja rahvusvahelised), laadat, uute projektiettepanekute väljatöötamist ning võrgustumist. Euroopa Aktiivsete Kodanike Nädal tõi kokku praktikud, poliitikakujundajad, kodanikuühiskonna organisatsioonid, noored, meedia esindajad ja valitsusametnikud, nende hulgas olid ka 8 kõrgetasemelised eksperte kes panustasid sisuliselt konverentsi läbiviimisel ning uute oskuste õppimisel ja vaadete tutvumisel

Festivali ja konverentsi eesmärk oli uurida ELi integratsiooni ja kaasamise tegevuskava 2021–2027 rakendamist, tõsta teadlikkust sisserändajate ja vähemuste täieliku kaasamise olulisusest kodanikuühiskonda, samuti teadvustada ja mõista  erinevate maailmavaadete, tavade ja eluviiside loomulikkust, toetada sisserändajate ja vähemuste kogukondi oma õiguste ja kohustuste teostamisel ühiskonnas ning suurendada nende kuuluvustunnet nii kohalikku kui euroopa kogukonda.

Ürituse fookuseks oli Euroopa aruande esitlus pagulaste, migrantide ja vähemusrahvuste olukorrast erinevates ühiskonnaelu aspektides, mis on koostatud rahvusvaheliste partnerite poolt programmi “Kaasav Euroopa” raames.

Iga välisekspert aktiivselt osales programmis ning panustas konverentsidel kõnepidamise, töögruppi juhtimise ja töötuba läbiivimise või ürituse modereerimise näol.

Konverentsidel ja kõrval üritustel aktiivselt panustanud järgmised eksperdid: Amb. Hatem Atallah (Tuneesia), Michalis Kavuklis (Kreeka),Stefanos Vallianatos (Kreeka), Eleftheria Flaktaki(Kreeka), Mohamed Adel Alkadar Albaghdadi (Holland), Mette Brogden (USA), Nikolai Tsvjatkov (Moldova), Mercedes Valladares (Hispaania).

Rahvusvaheliste ekspertide osalemist Eestis toimuva aasta konverentsil, festivalil ja kõrval kohtumisel toetas Kodanikuühiskonda Sihtkapital Eesti kodanikuühiskonna kogemuse rahvusvahelise levitamise ja rahvusvahelise huvikaitse võimekuse suurenemise konkursi kaudu.